Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Phạm Văn Đồng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mục tiêu ngắn hạn: Tìm kiếm vị trí phù hợp với năng lực bản thân.
Mục tiêu dài hạn: Trở thành nhân viên chính thức và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để thăng tiến thêm trong công việc

Học vấn
2017 - 2021
Đại học công nghiệp Hà Nội Khá

Công nghệ kỹ thuật Điện –
Điện tử

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ